Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 của trường mn Đồng Trúc